Vnitřní řád zdravotnického zařízení

Zdravotnické zařízení
Zborovská 2012, Hranice 75301

Poskytovatel zdravotních služeb

  • MUDr. Karel GABZDYL – praktický zubní lékař (vedoucí lékař)
  • MDDr. Barbora Hubíková – zubní lékař

Zdravotnický personál

  • Mgr. Hana Gabzdylová – zubní instrumentářka, preventista
  • Petra Polášková – sestra
  • Bc. Kateřina Ivaničová Dis. – sestra
  • Dis. Jan Gabzdyl – zubní technik

Základní práva pacienta
Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb stomatologické péče. Nezletilý pacient mladší 15let může být ošetřen pouze v přítomnosti a se souhlasem svého zákonného zástupce, popřípadě osoby zákonným zástupcem určené (výjimku tvoří neodkladná péče). Nezletilý pacient starší 15 let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce pokud má jeho písemný souhlas.
Pacient má právo vyžádat si konzultaci od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní službu.
Pacient se smyslovým postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení. Přítomnost asistenčního psa nesmí omezovat poskytnutí zdravotnické péče a omezovat práva ostatních pacientů.

Registrace k zubnímu lékaři
Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby stomatologické péče v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy pacientův registrující lékař není dostupný. Pacient může požádat o registraci jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému lékaři, v případě nezletilých pacientů žádají o registraci jeho zákonní zástupci.
O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu. V případě odmítnutí pacienta do své péče z důvodů kapacitních možností má pacient právo obdržet potvrzení o tomto odmítnutí a jeho důvodech, které mu poskytovatel vydá na vyžádání.
Nenavštívil li pacient po dobu 2 let zdravotnické zařízení v rámci preventivní péče, má se za to, že si vyhledal jiného zubního lékaře, ke kterému se přeregistroval (pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb). Takovému pacientovi je ukončeno poskytování zdravotnické služby. Na jeho vyžádání je mu předána zdravotnická dokumentace.

Ordinační a provozní doba
Ordinační a provozní doba je zveřejněna u vstupu do ordinace a také na webových stránkách www.gabzdyl.cz . Akutní a neodkladné ošetření provádí lékař v pracovní dny vždy na začátku pracovní doby tj. od 7:30 do 8:30 hodin. Příjem pacientů k ošetření končí 30 minut před skončením ordinační doby.

Objednání na vyšetření
Pacienti se mohou na vyšetření objednat osobně nebo telefonicky. Na preventivní prohlídky nebo na ošetření objednává pacienty zdravotní sestra osobně při předchozí návštěvě ordinace nebo telefonicky. Objednaný pacient, který se nemůže dostavit na vyšetření, se předem telefonicky nebo osobně omluví, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům.

Čekání na vyšetření
Pacienti a jejich doprovod čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby. Prostory čekárny a chodby jsou monitorovány kamerou. Během čekání mohou pacienti používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny včetně časopisů. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.
Pacientům je k dispozici soukromé parkoviště zdravotnického zařízení a to bez poplatku. Řidiči jsou povinni chovat se obezřetně, na parkovišti dodržovat bezpečný odstup motorových vozidel a neblokovat ve výjezdu ostatním návštěvníkům ZZ. Parkování je povoleno po dobu návštěvy ZZ.

Pořadí vyšetření
Zdravotní sestra pravidelně vychází do čekárny, krátkým dotazem zjišťuje stav potíží pacientů a po konzultaci s lékařem určuje pořadí pacientů. Čas objednání je časem, od kterého pacient čeká na vyšetření lékařem. Objednaní pacienti jsou zváni do ordinace pokud možno v čase, na který byli objednáni. Čas objednání není dogmatem, na které vzniká nárok. Pracovníci zdravotnick ého zařízeni se snaží čekací dobu pacientů minimalizovat. Vždy však musí dbát na soukromí a zdravotní stav pacientů při ošetření.

Vyšetření
Čerpá-li pacient péči hrazenou ze zdravotního pojištění, je povinen předkládat kartičku zdravotní pojišťovny u které je pojištěn. Pokud pacient nedokáže prokázat svou totožnost a platnost zdravotního pojištění, není zdravotnické zařízení povinno zdravotní služby poskytnout. Vyjímku tvoří případy nutné a neodkladné péče.
Vyšetření lékařem probíhá v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry. Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem jeho zákonného zástupce. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze osobám určeným obecně závaznými předpisy. Výjimkou z povinné mlčenlivosti je komunikace mezi zdravotnickými pracovníky.

Oznamování změn
Pacient nebo jeho zákonný zástupce oznámí do 8 dnů svému registrujícímu lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu bydliště a telefonního čísla a závažnou změnu zdravotního stavu.

Zdravotnická dokumentace
Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci a zmocněné osoby. Pokud se pacient přeregistruje k jinému zubnímu lékaři, dosavadní registrující lékař odešle novému lékaři výpis ze zdravotní dokumentace pouze na základě žádosti. Výpis obsahuje všechny údaje potřebné pro poskytování dalších zdravotních služeb pacientovi.

Úhrada služeb
Pacient sám je povinen uhradit regulační poplatky v souladu s aktuálně platnou legislativou.
V ordinaci poskytujeme kromě péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i péči a vyšetření, která nejsou z tohoto systému hrazena. Ceník těchto výkonů je vyvěšen v čekárně a je také na požádání v ordinaci. Individuální možné varianty léčby a cenový návrh sdělí lékař pacientovi na základě vyšetření a před léčebným výkonem. U rozsáhlých rekonstrukčních výkonů připravílékař pacientovi cenový plán.
Pacient je povinen uhradit poskytovateli cenu provedených služeb a protetických prací dle platného ceníku. Odmítnutí úhrady je v rozporu s vnitřním řádem a je důvodem k ukončení poskytovaných služeb pacientovi.

Právo odmítnutí k ošetření
Nejde-li o akutní případ ohrožující pacienta, má personál právo odmítnout ošetření pacienta, který má chřipkové onemocnění, zánět horních cest dýchacích, angínu, herpetické onemocnění rtu nebo ústní sliznice či jiné infekční onemocnění.
Zdravotnický personál má právo předčasně ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnout k ošetření pacienta, který jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek.
Pacient nemocný Hepatitidou C, AIDS a podobných chronických onemocnění je povinen oznámit personálu své infekční onemocnění. Bude pak ošetřen za speciálních zpřísněných podmínek ve speciálním režimu.

Právo lékaře k ukončení léčby
Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.
Opakovaná neomluvená absence, kdy se pacient předem telefonicky nebo osobně neomluvil, aby neblokoval rezervovaný čas jiným pacientům, zakládá důvod k ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi.
Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacienta jestliže požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.

Tento vnitřní řád je platný od 01.09.2014